Modelli: FSR B/Hybrid

Modelli: FS800 B-H Basic/B-H

Modelli: FS80 B-D/FS90 B-D/FS110 B-D-Bifuel

Modelli: FS100 B-D/FS120 B-D-Bifuel

Modelli: Fimap 4